Het is nog (net) niet te laat voor de kievit in ons land!

Weidevogels zijn van oudsher een vertrouwd beeld in ons Nederlandse landschap. Belangrijke soorten weidevogels die nu nog plaatselijk in de Achterhoek voorkomen en broeden zijn o.a.: Kievit, Grutto, Wulp, Tureluur, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Graspieper (zeldzaam), Patrijs en Scholekster. Door verdroging en verandering van de leefomgeving neemt het voedselaanbod af en gaat het steeds slechter met de weidevogels in de Achterhoek. Ook neemt het aantal predatoren sterk toe.

Meld u aan als vrijwilliger en/of donateur. Onze ervaren vrijwilligers leiden u graag op om in uw regio tijdens het broedseizoen de soorten weidevogels te kunnen beschermen. Dat is leuk en leerzaam en draagt bij aan de instandhouding van de weidevogelpopulatie.

Meld u hier aan

Op excursie voor meer inzicht en beleving

Een economisch gezond boerenbedrijf combineren mét de zorg voor akker- en weidevogels én het landschap. De Provincie Gelderland heeft eind 2015 besloten dat akker- en weidevogels in Gelderland beschermd moeten worden. Daarvoor worden door de landelijke en provinciale overheden, en zelfs de EU, financiële middelen beschikbaar gesteld.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), de Weidevogelgroep Berkel & Slinge en de Weidevogelvereniging Achterhoek zijn op zoek naar boerderijen in open weidegebieden, die geschikt  zijn voor weidevogelboerderijen. 

lees verder

Aantal weidevogels stijgt in Beltrumse Veld

Het aantal weidevogels in het Beltrumse Veld in de Achterhoek neemt toe. Weidevogelcoördinator Frans Bouwhuis van Weidevogelvereniging Achterhoek verklaart de toename doordat er vorig jaar meer jongen groot zijn geworden dan de jaren ervoor. Robert Ellenkamp liep zondagochtend 18 april met hem mee, om nesten te zoeken.

het eerste of het laatste kievitsei?

De kievit gaat zoals alle weidevogels achteruit. Dat komt door het steeds intensievere gebruik van weilanden en akkers. Sommigen willen de kievit niet kwijt, maar wel het land intensief bewerken. Zij willen geit en kool sparen en noemen vossen, kraaien en roofvogels de oorzaak van de achteruitgang van weidevogels. 

Meer lezen

rode lijst broed-vogels Nederland

Aandacht vragen voor de toestand van onze vogels, is een terugkerend gegeven voor Vogelbescherming Nederland. Het gaat op veel fronten niet goed met ze. Maar we zijn ook in staat om het tij te keren, als we dat willen. Rode lijsten zijn een middel om de aandacht te vestigen op soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.

Meer lezen

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Meer lezen

actueel

Weidevogel wint in Achterhoek aan terrein: ‘Maar we zijn er nog lang niet’

Bron: de Gelderlander

LICHTENVOORDE/BELTRUM - Het is niet tien vóór twaalf, maar tien óver twaalf voor de weidevogels. Gras- en akkerlanden die vroeger vol zaten met kieviten, tureluurs, grutto’s en wulpen, zijn nu voornamelijk het domein van hazen, verwilderde katten en kraaien. In het Beltrumse veld, gelegen tussen Lichtenvoorde en Beltrum niet. 
Lees het hele artikel >

Introductiecursus weide en akkervogelbescherming: Problematiek & soorten van akkers

Bron: Coördinatiepunt Landschapsbeheer

Deze link betreft uitgebreide informatie door de Stichting Landschapsbeheer Brabant. Hier wordt op professionele wijze uitleg gegeven hoe nesten van Akker en Weidevogels beschermd moeten worden.
Bekijk hier de introductiecursus >

Frank helpt al vijftien jaar kieviten en grutto's

Bron: Omroep Gelderland

Dit radio-interview op Omroep Gelderland werd gegeven door Frans Bouwhuis, Frans is vrijwilliger van de Weidevogelvereniging Achterhoek en  projectleider in  het Beltrumse Veld. Samen met andere vrijwilligers en met medewerking van een aantal boeren in dat gebied, heeft Frans het afgelopen broedseizoen o.a. 44 Gruttonesten en 230 Kievitsnesten kunnen beschermen. Wij hopen dat het hem dit jaar weer gaat lukken. Natuurlijk hopen we stiekem op meer. Naar het interview >

“KOM OP voor de KIEVIT”

Bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

De vrijwilligers van onze vereniging zetten zich in om de nesten van de weidevogels te beschermen. De wat ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld het beeld in het voorjaar van buitelende kieviten en de roep van de prachtige grutto’s en wulpen herinneren. Ze waren volop in de achterhoek aanwezig. Lees het hele verhaal.
Naar het artikel in Aalten Vooruit >

Informatie over boerenlandvogelbalans

Bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Informatie over Boenlandschapsvogelsbalans 2020 treft u hier aan.
Voor het rapport, klik hier.
Voor de leaflet/samenvatting, klik hier.

Kerstpakketten voor onze Boeren

Dankzij onze sponsoren kunnen we dit jaar de boeren weer een extraatje geven. Frans Bouwhuis gaat vandaag weer op pad om de Kerstpakketjes aan onze boeren te bezorgen. Doordat deze boeren onze vrijwilligers de mogelijkheid bieden om het afgelopen voorjaar de nesten op hun land te kunnen beschermen, zijn in onze regio dit jaar de aantallen NIET minder geworden. Landelijk lopen de aantallen terug, maar in de Achterhoek stabiliseren ze. We zijn er nog lang niet, maar we gaan door met deze methode en hopen het komend jaar dat de aantallen en soorten zullen toenemen.

Vragen en antwoorden

Hoe is de stand van zaken op dit moment?

Al jaren is de Weidevogelvereniging Achterhoek doende om de stand van de weidevogels op peil te houden. Soms is het dweilen met de kraan open en soms boeken we successen. Zonder de medewerking van de grondbezitters, veelal de agrariers dus, het het schier onmogelijk de nesten te beschermen en de kuikens op te laten groeien.

In opdracht van VALA is in 2018 voor het eerst de beheermonitoring van weidevogels in het Beltrumse veld en Noordijkerveld opgezet en uitgevoerd. Sinds 2018 zijn bovengenoemde gebieden aangewezen als weidevogelgebied in het Natuurbeheerplan en zodoende zijn er ook beheermaatregelen afgesproken met deelnemers aan ANLb. De beheermonitoring is gecoördineerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en uitgevoerd door vrijwilligers in nauwe samenwerking met de VAN Berkel en Slinge. De resultaten van zowel de beheermonitoring als ook de nestregistratie en het uitgevoerde beheer zijn opgenomen in de volgende hoofdstukken. Dank gaat uit naar Sovon voor het delen van de resultaten van het Netwerk Ecologische Monitoring. De kaartjes hiervan zijn opgenomen als aparte bijlage. Beheerevaluatie 2018 weidevogels

onze Sponsoren

Een vereniging als de Weidevogelvereniging Achterhoek is natuurlijk afhankelijk van de goodwill en ondersteuning van sponsoren en donateurs. Steunt u ook het doel om de weidevogels in Nederland te beschermen wordt dan sponsor. Met een relatief klein bedrag biedt u een grote bijdrage aan dit doel. U kunt zich aanmelden per e-mail.

Het bekijken waard...

Het bekijken waard...