Het is nog (net) niet te laat voor de kievit in ons land!

Weidevogels zijn van oudsher een vertrouwd beeld in ons Nederlandse landschap. Belangrijke soorten weidevogels die nu nog plaatselijk in de Achterhoek voorkomen en broeden zijn o.a.: Kievit, Grutto, Wulp, Tureluur, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Graspieper (zeldzaam), Patrijs en Scholekster. Door verdroging en verandering van de leefomgeving neemt het voedselaanbod af en gaat het steeds slechter met de weidevogels in de Achterhoek. Ook neemt het aantal predatoren sterk toe.

Meld u aan als vrijwilliger en/of donateur. Onze ervaren vrijwilligers leiden u graag op om in uw regio tijdens het broedseizoen de soorten weidevogels te kunnen beschermen. Dat is leuk en leerzaam en draagt bij aan de instandhouding van de weidevogelpopulatie.

Meld u hier aan

Op excursie voor meer inzicht en beleving

Een economisch gezond boerenbedrijf combineren mét de zorg voor akker- en weidevogels én het landschap. De Provincie Gelderland heeft eind 2015 besloten dat akker- en weidevogels in Gelderland beschermd moeten worden. Daarvoor worden door de landelijke en provinciale overheden, en zelfs de EU, financiële middelen beschikbaar gesteld.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), de Weidevogelgroep Berkel & Slinge en de Weidevogelvereniging Achterhoek zijn op zoek naar boerderijen in open weidegebieden, die geschikt  zijn voor weidevogelboerderijen. 

lees verder

Aantal weidevogels stijgt in Beltrumse Veld

Het aantal weidevogels in het Beltrumse Veld in de Achterhoek neemt toe. Weidevogelcoördinator Frans Bouwhuis van Weidevogelvereniging Achterhoek verklaart de toename doordat er vorig jaar meer jongen groot zijn geworden dan de jaren ervoor. Robert Ellenkamp liep zondagochtend 18 april met hem mee, om nesten te zoeken.

het eerste of het laatste kievitsei?

De kievit gaat zoals alle weidevogels achteruit. Dat komt door het steeds intensievere gebruik van weilanden en akkers. Sommigen willen de kievit niet kwijt, maar wel het land intensief bewerken. Zij willen geit en kool sparen en noemen vossen, kraaien en roofvogels de oorzaak van de achteruitgang van weidevogels. 

Meer lezen

rode lijst broed-vogels Nederland

Aandacht vragen voor de toestand van onze vogels, is een terugkerend gegeven voor Vogelbescherming Nederland. Het gaat op veel fronten niet goed met ze. Maar we zijn ook in staat om het tij te keren, als we dat willen. Rode lijsten zijn een middel om de aandacht te vestigen op soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.

Meer lezen

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Meer lezen

actueel

De grutto is de nieuwe dodo

Bron: Ukrant.nl

Tientallen jaren van weidevogelbeheer zijn voorbijgegaan, miljoenen euro’s aan subsidies uitgegeven en ontelbare uren gespendeerd om grutto’s te beschermen. Maar het gaat de grutto niet redden, concludeert de groep van trekvogelprofessor Theunis Piersma....  LEES MEER

Droogte nekt weidevogels, vogelbond vraagt om plasdras

Bron: Nieuwe Oogst

Door de droogte sterven kievitkuikens, omdat ze geen insecten kunnen vinden. Dat stellen de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Zij roepen boeren en burgers op om de vogels te helpen door te zorgen voor water op weilanden en in tuinen nu het weer droog is...  LEES MEER

Weidevogelvereniging Achterhoek zoekt steun op alle fronten

Bron: Achterhoek Nieuws

ACHTERHOEK – De Weidevogelvereniging Achterhoek zoekt steun, op allerlei fronten. De vereniging zoekt nieuwe bestuursleden, vrijwilligers, sponsoren en steun voor het aanstellen van een professional als ‘weidevogelman'. Interim-voorzitter en -secretaris Bernard Lichtenberg en interim-penningmeester en vrijwillig veldwerker Frans Bouwhuis luiden de noodklok. “Het gaat dramatisch slecht met...   LEES MEER

Nieuwsbrief Red de Boerenlandvogels

Bron: Vogelbescherming Nederland

De nieuwsbrief Red de Rijke Weide heeft een nieuwe naam: Red de Boerenlandvogels. Met interessante artikelen, zoals 'Maak natuur een verkiezingsthema', 'Insectensterfte: breng de basiskwaliteit van de natuur op orde', 'Kijk mee in de nesten', etc.
LEES MEER

Worden onze beschermde vogels straks in Frankrijk afgeschoten?

Bron: De Gelderlander

Het gaat al slecht met de wulp en de grutto, maar Nederlandse en Belgische vogelbeschermers staan op hun achterste benen nu de Franse overheid het jachtverbod op de grutto met slechts een jaar heeft verlengd. De vrees is dat het afschieten van de sierlijke weidevogel vanaf 2019 weer is toegestaan. De jacht op de wulp is in sommige delen van Frankrijk zelfs nog nooit verboden geweest.  LEES MEER

Nieuw plan voor Aaltense Goor

Bron: De Gelderlander

AALTEN - De natuur krijgt een minder prominente rol binnen het Aaltense Goor en het Zwarte Veen dan eerder was voorgesteld. Dat blijkt uit de nieuwe plannen voor het landbouw- en natuurgebied tussen Varsseveld en Aalten. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft eerder het initiatief genomen om een plan te maken voor dit gebied, waarin ruimte zou komen voor waterberging en nieuwe natuur. Het plan bleek juridisch en financieel onhaalbaar, waardoor een nieuw plan gemaakt moest worden. LEES MEER

Vragen en antwoorden

Hoe is de stand van zaken op dit moment?

Al jaren is de Weidevogelvereniging Achterhoek doende om de stand van de weidevogels op peil te houden. Soms is het dweilen met de kraan open en soms boeken we successen. Zonder de medewerking van de grondbezitters, veelal de agrariers dus, het het schier onmogelijk de nesten te beschermen en de kuikens op te laten groeien.

In opdracht van VALA is in 2018 voor het eerst de beheermonitoring van weidevogels in het Beltrumse veld en Noordijkerveld opgezet en uitgevoerd. Sinds 2018 zijn bovengenoemde gebieden aangewezen als weidevogelgebied in het Natuurbeheerplan en zodoende zijn er ook beheermaatregelen afgesproken met deelnemers aan ANLb. De beheermonitoring is gecoördineerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en uitgevoerd door vrijwilligers in nauwe samenwerking met de VAN Berkel en Slinge. De resultaten van zowel de beheermonitoring als ook de nestregistratie en het uitgevoerde beheer zijn opgenomen in de volgende hoofdstukken. Dank gaat uit naar Sovon voor het delen van de resultaten van het Netwerk Ecologische Monitoring. De kaartjes hiervan zijn opgenomen als aparte bijlage. Beheerevaluatie 2018 weidevogels

onze Sponsoren

Een vereniging als de Weidevogelvereniging Achterhoek is natuurlijk afhankelijk van de goodwill en ondersteuning van sponsoren en donateurs. Steunt u ook het doel om de weidevogels in Nederland te beschermen wordt dan sponsor. Met een relatief klein bedrag biedt u een grote bijdrage aan dit doel. U kunt zich aanmelden per e-mail.

Het bekijken waard...

Het bekijken waard...