Het is nog (net) niet te laat voor de kievit in ons land!

Weidevogels zijn van oudsher een vertrouwd beeld in ons Nederlandse landschap. Belangrijke soorten weidevogels die nu nog plaatselijk in de Achterhoek voorkomen en broeden zijn o.a.: Kievit, Grutto, Wulp, Tureluur, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Graspieper (zeldzaam), Patrijs en Scholekster. Door verdroging en verandering van de leefomgeving neemt het voedselaanbod af en gaat het steeds slechter met de weidevogels in de Achterhoek. Ook neemt het aantal predatoren sterk toe.

Meld u aan als vrijwilliger en/of donateur. Onze ervaren vrijwilligers leiden u graag op om in uw regio tijdens het broedseizoen de soorten weidevogels te kunnen beschermen. Dat is leuk en leerzaam en draagt bij aan de instandhouding van de weidevogelpopulatie.

Meld u hier aan

Op excursie voor meer inzicht en beleving

Een economisch gezond boerenbedrijf combineren mét de zorg voor akker- en weidevogels én het landschap. De Provincie Gelderland heeft eind 2015 besloten dat akker- en weidevogels in Gelderland beschermd moeten worden. Daarvoor worden door de landelijke en provinciale overheden, en zelfs de EU, financiële middelen beschikbaar gesteld.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), de Weidevogelgroep Berkel & Slinge en de Weidevogelvereniging Achterhoek zijn op zoek naar boerderijen in open weidegebieden, die geschikt  zijn voor weidevogelboerderijen. 

lees verder

Aantal weidevogels stijgt in Beltrumse Veld

Het aantal weidevogels in het Beltrumse Veld in de Achterhoek neemt toe. Weidevogelcoördinator Frans Bouwhuis van Weidevogelvereniging Achterhoek verklaart de toename doordat er vorig jaar meer jongen groot zijn geworden dan de jaren ervoor. Robert Ellenkamp liep zondagochtend 18 april met hem mee, om nesten te zoeken.

het eerste of het laatste kievitsei?

De kievit gaat zoals alle weidevogels achteruit. Dat komt door het steeds intensievere gebruik van weilanden en akkers. Sommigen willen de kievit niet kwijt, maar wel het land intensief bewerken. Zij willen geit en kool sparen en noemen vossen, kraaien en roofvogels de oorzaak van de achteruitgang van weidevogels. 

Meer lezen

rode lijst broed-vogels Nederland

Aandacht vragen voor de toestand van onze vogels, is een terugkerend gegeven voor Vogelbescherming Nederland. Het gaat op veel fronten niet goed met ze. Maar we zijn ook in staat om het tij te keren, als we dat willen. Rode lijsten zijn een middel om de aandacht te vestigen op soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.

Meer lezen

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Meer lezen

actueel

Natuurinclusief, het nieuwe toverwoord

Bron: WUR

De term natuurinclusieve landbouw lijkt het toverwoord van nu. Toch is er ook veel scepsis, want wat het precies inhoudt is bij velen nog onbekend. Natuurinclusieve landbouw. Bij die term zullen velen misschien denken: ‘daar gaan we weer’. Het lijkt de term die gebruikt wordt als oplossing voor veel problemen. Het gaat dan om problemen als insectensterfte en teruglopende biodiversiteit die nu meer aandacht krijgen dan ooit. LEES MEER

Gelderland is op zoek naar Weidevogel boerderijen

Bron: Wageningen UR en Ministerie van Economische Zaken

De samenhang tussen landbouw en natuur staat sterk in de belangstelling. Er zijn kansen voor de landbouw,
ook in verdienmodellen. Kunnen we deze kansen pakken met elkaar? En hoe kunnen we deze vormgeven in de
dagelijkse praktijk? De Rijksnatuurvisie 2014 breekt een lans voor natuurinclusieve landbouw. Bij natuur-inclusieve landbouw zijn de negatieve effecten van de agrarische bedrijfsvoering op de natuur minimaal en de positieve effecten van de natuur op de bedrijfsvoering maximaal. Dit nieuwe perspectief op de relatie tussen economie en natuur biedt, zeker in de landbouw met zijn specifieke relatie tot natuur en omgeving, een andere kijk op bedrijfsvoering. Verdienmodel natuur inclusief boeren

Weidevogels blijven weg, ondanks boeren als Sjoerd

Bron: NOS

De afgelopen vijftig jaar is het aantal boerenland- en weidevogels met meer dan tweeënhalf miljoen teruggelopen. Er zijn nauwelijks meer patrijzen, zomertortels en ringmussen. Ook het aantal grutto’s neemt zienderogen af, meldt het CBS. Uit onderzoek van het statistiekbureau en SOVON Vogelonderzoek Nederland blijkt dat de afname de afgelopen jaren wel is afgevlakt, maar van herstel is geen sprake. Het aantal ganzen daarentegen is de laatste jaren fors gestegen. De grote trekvogels vinden genoeg voedsel in open weilanden met veel mest.  LEES MEER

Vragen en antwoorden

Hoe is de stand van zaken op dit moment?

Al jaren is de Weidevogelvereniging Achterhoek doende om de stand van de weidevogels op peil te houden. Soms is het dweilen met de kraan open en soms boeken we successen. Zonder de medewerking van de grondbezitters, veelal de agrariers dus, het het schier onmogelijk de nesten te beschermen en de kuikens op te laten groeien.

In opdracht van VALA is in 2018 voor het eerst de beheermonitoring van weidevogels in het Beltrumse veld en Noordijkerveld opgezet en uitgevoerd. Sinds 2018 zijn bovengenoemde gebieden aangewezen als weidevogelgebied in het Natuurbeheerplan en zodoende zijn er ook beheermaatregelen afgesproken met deelnemers aan ANLb. De beheermonitoring is gecoördineerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en uitgevoerd door vrijwilligers in nauwe samenwerking met de VAN Berkel en Slinge. De resultaten van zowel de beheermonitoring als ook de nestregistratie en het uitgevoerde beheer zijn opgenomen in de volgende hoofdstukken. Dank gaat uit naar Sovon voor het delen van de resultaten van het Netwerk Ecologische Monitoring. De kaartjes hiervan zijn opgenomen als aparte bijlage. Beheerevaluatie 2018 weidevogels

onze Sponsoren

Een vereniging als de Weidevogelvereniging Achterhoek is natuurlijk afhankelijk van de goodwill en ondersteuning van sponsoren en donateurs. Steunt u ook het doel om de weidevogels in Nederland te beschermen wordt dan sponsor. Met een relatief klein bedrag biedt u een grote bijdrage aan dit doel. U kunt zich aanmelden per e-mail.

Het bekijken waard...

Het bekijken waard...