Het is nog (net) niet te laat voor de kievit in ons land!

Weidevogels zijn van oudsher een vertrouwd beeld in ons Nederlandse landschap. Belangrijke soorten weidevogels die nu nog plaatselijk in de Achterhoek voorkomen en broeden zijn o.a.: Kievit, Grutto, Wulp, Tureluur, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Graspieper (zeldzaam), Patrijs en Scholekster. Door verdroging en verandering van de leefomgeving neemt het voedselaanbod af en gaat het steeds slechter met de weidevogels in de Achterhoek. Ook neemt het aantal predatoren sterk toe.

Meld u aan als vrijwilliger en/of donateur. Onze ervaren vrijwilligers leiden u graag op om in uw regio tijdens het broedseizoen de soorten weidevogels te kunnen beschermen. Dat is leuk en leerzaam en draagt bij aan de instandhouding van de weidevogelpopulatie.

Meld u hier aan

Op excursie voor meer inzicht en beleving

Een economisch gezond boerenbedrijf combineren mét de zorg voor akker- en weidevogels én het landschap. De Provincie Gelderland heeft eind 2015 besloten dat akker- en weidevogels in Gelderland beschermd moeten worden. Daarvoor worden door de landelijke en provinciale overheden, en zelfs de EU, financiële middelen beschikbaar gesteld.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), de Weidevogelgroep Berkel & Slinge en de Weidevogelvereniging Achterhoek zijn op zoek naar boerderijen in open weidegebieden, die geschikt  zijn voor weidevogelboerderijen. 

lees verder

Aantal weidevogels stijgt in Beltrumse Veld

Het aantal weidevogels in het Beltrumse Veld in de Achterhoek neemt toe. Weidevogelcoördinator Frans Bouwhuis van Weidevogelvereniging Achterhoek verklaart de toename doordat er vorig jaar meer jongen groot zijn geworden dan de jaren ervoor. Robert Ellenkamp liep zondagochtend 18 april met hem mee, om nesten te zoeken.

het eerste of het laatste kievitsei?

De kievit gaat zoals alle weidevogels achteruit. Dat komt door het steeds intensievere gebruik van weilanden en akkers. Sommigen willen de kievit niet kwijt, maar wel het land intensief bewerken. Zij willen geit en kool sparen en noemen vossen, kraaien en roofvogels de oorzaak van de achteruitgang van weidevogels. 

Meer lezen

rode lijst broed-vogels Nederland

Aandacht vragen voor de toestand van onze vogels, is een terugkerend gegeven voor Vogelbescherming Nederland. Het gaat op veel fronten niet goed met ze. Maar we zijn ook in staat om het tij te keren, als we dat willen. Rode lijsten zijn een middel om de aandacht te vestigen op soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.

Meer lezen

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Meer lezen

actueel

Kievit 1.

Boer legt plasdras aan in Oude Ijsselstreek

Bron: Weidevogelvereniging Achterhoek, 11 juni 2023

Plas-dras is geweldig voor weidevogels. In natte weilanden kunnen zij - zeker in droge en warme perioden - makkelijker in de zachte grond boren naar insecten. En deze insecten leven ook nog eens dichter bij het oppervlak als de grond nat is! Jan Steverinck, een boer in Silvilde die uit zichzelf een watergeul heeft aangelegd, heeft een waterpomp met zonnepanelen met sponsoring door de gemeente Oude IJsselstraak aangelegd. Door de pomp vloeit het opgepompte water over het weiland heen, waardoor een plas-dras weiland ontstaat. Weidevogels hebben meer van dit soort gebieden nodig in de Achterhoek!

Wilt u meer weten over dergelijke projecten en/of meehelpen?  Neem contact op en word donateur via de website om bij te dragen aan de bescherming van weidevogels in de achterhoek.

Twee oude vogels, twee bezielde beschermers

Bron: Nature Today, 2 augustus 2022

Twee oude vogels die gezonde jongen grootkrijgen. Twee onderzoekers die doen wat menselijkerwijs mogelijk is om ze daarbij te helpen. Die nieuwe generatie jonge vogels, de bezieling van de beschermers: dat geeft hoop. We weten allemaal dat de grutto het niet gemakkelijk meer heeft in Nederland. Ze gaat jaarlijks fors achteruit in aantal. We koersen in dit tempo zelfs af op lege weilanden zónder grutto’s. Maar, er is altijd hoop, zegt Astrid Kant. “Nieuwe gruttokuikens weten de laatst overgebleven natte, bloemrijke weilanden te vinden. Lees het hele artikel >

Samenwerking redt weidevogels

Bron: Achterhoekse Courant, 5 mei 2022

“Als je op mijn land loopt, wil ik wel graag je naam weten.” De boer wilde best vrijwilligers op zijn land toelaten, maar liever niet anoniem. “Mijn naam is Jan van der Weyde,” stelde Jan zich voor. “Heel handig!”, vond de boer: “Jan van de weidevogels!” Wat zegt een naam? In het geval van Jan alles. Als voorzitter van de Weidevogelvereniging Achterhoek zet hij zich onvermoeibaar in voor kieviten, grutto’s, wulpen en alle andere weidevogels. Lees het hele artikel >

Boeren doen mee aan proef om weidevogels te beschermen

Bron: NOS lokaal nieuws

Vijftig boeren uit Overijssel doen mee aan een proef om te kijken hoe weidevogels beter beschermd kunnen worden. Al jaren nemen de populaties van vogels als de grutto, de scholekster en de kievit af. Volgens de Vogelbescherming is intensieve landbouw en melkveehouderij daar de belangrijkste oorzaak van. Door weilanden anders in te richten, zou de afname gestopt moeten worden. Lees het hele artikel >

Al jaren verboden insectenverdelger nog steeds gevonden in grutto's

Bron: NOS lokaal nieuws

In drie dode grutto's en elf niet uitgekomen grutto-eieren is DDT aangetroffen, een insecticide die al zo'n vijftig jaar niet meer mag worden gebruikt in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Het onderzoek werd gestart omdat het slecht gaat ..........
Lees het hele artikel >

Crowdfundings-actie voor de Kievit

Bron: Weidevogelvereniging Achterhoek

Vandaag, 27 mei 2021, waren Laurens Wildenborg en ik uitgenodigd door het Limousin Vleesbedrijf van Jacco Keuper in Megchelen. Hij vroeg ons zijn ca. 2 ha. onbewerkt bouwland te schouwen op Weidevogels. Hij had er een aantal Kieviten gezien en hij vermoedt dat er kuikens op het land zitten én hij wil ze sparen, geweldig. 
Lees het hele artikel >

Vragen en antwoorden

Hoe is de stand van zaken op dit moment?

Al jaren is de Weidevogelvereniging Achterhoek doende om de stand van de weidevogels op peil te houden. Soms is het dweilen met de kraan open en soms boeken we successen. Zonder de medewerking van de grondbezitters, veelal de agrariers dus, het het schier onmogelijk de nesten te beschermen en de kuikens op te laten groeien.

In opdracht van VALA is in 2018 voor het eerst de beheermonitoring van weidevogels in het Beltrumse veld en Noordijkerveld opgezet en uitgevoerd. Sinds 2018 zijn bovengenoemde gebieden aangewezen als weidevogelgebied in het Natuurbeheerplan en zodoende zijn er ook beheermaatregelen afgesproken met deelnemers aan ANLb. De beheermonitoring is gecoördineerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en uitgevoerd door vrijwilligers in nauwe samenwerking met de VAN Berkel en Slinge. De resultaten van zowel de beheermonitoring als ook de nestregistratie en het uitgevoerde beheer zijn opgenomen in de volgende hoofdstukken. Dank gaat uit naar Sovon voor het delen van de resultaten van het Netwerk Ecologische Monitoring. De kaartjes hiervan zijn opgenomen als aparte bijlage. Beheerevaluatie 2018 weidevogels

onze Sponsoren

Een vereniging als de Weidevogelvereniging Achterhoek is natuurlijk afhankelijk van de goodwill en ondersteuning van sponsoren en donateurs. Steunt u ook het doel om de weidevogels in Nederland te beschermen wordt dan sponsor. Met een relatief klein bedrag biedt u een grote bijdrage aan dit doel. U kunt zich aanmelden per e-mail.

Het bekijken waard...

Het bekijken waard...